ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลสุวรรณภูมิ l สำหรับผู้ที่ประสงค์จะนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา สามารถติดต่อได้ที่งานกิจกรรมนักศึกษา หรือ E-mail : thapakorn.k@rmutsb.ac.th

ผู้อำนวยการ

เมนูหลัก
     แผนที่มหาวิทยาลัย


หอพักนักศึกษา

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์บริการศิษย์เก่า          ติดต่อเรา
ชื่อหน่วยงาน

     กองพัฒนานักศึกษา
     (Student Development Division)

สถาบัน

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
     (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)

ที่อยู่

     อาคารกองพัฒนานักศึกษา (อาคาร 28) เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์)
     ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

เว็บไซต์

     student.rmutsb.ac.th


ทำเนียบหมายเลขโทรศัพท์ บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์ส่วนตัว
E-mail
1
ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและอำนวยการ
 
2
นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
08 1759 2075
chanok_tai2328@yahoo.com
3
นางสิริรัตน์ โพสพสุวรรณ หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา
08 1291 2940
sirirat.p@live.com
4
นางสาวเมสิณี อัมวงษ์ หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
08 1851 9494
mesinee@rmutsb.ac.th
5
นางสาวชวนพิศ เปรมกมล หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา
09 0986 0109
pramkamon.pissy@hotmail.co.th
6
นายชัชวาลย์ วิงวอน

หัวหน้างานหอพักนักศึกษา

08 5180 9483
wasukri34@gmail.com
7
นางสาวขวัญชนก ภาคสัญไชย เจ้าหน้าที่งานกีฬาและนันทนาการ
08 1780 2974
tong_tongta@windowlive.com
8
นายขจรศักดิ์ ฝากสาคร นักวิชาการศึกษา
08 9801 6044
beauty_season@hotmail.com
9
นางสาวตวงพร ขาวมาลา หัวหน้างานบริการสุขภาพ
08 9801 8511
tkhaomala@yahoo.com
10
นางสาวสุภาพ โสมนัสสา นักวิชาการศึกษา
08 9800 7839
supap_32@hotmail.com
11
นางสาวชลธิชา ช่างทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
08 7042 9984
cholticha_ccc@hotmail.com
12
นายชัยพงษ์ วิลามาศ นักวิชาการศึกษา
08 7082 8356
chaipong_2517@hotmail.com
13
นายศราวุฒิ ศิริเชิดฉันท์ นักวิชาการศึกษา
08 4568 9541
noowut@hotmail.com
14
นางสาวดารุณี ตรีหาญ นักวิชาการศึกษา
08 9805 4122
daruneetrihan@hotmail.com
15
นางเปรมสิรินทร์ แย้มสรวล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
08 4337 2566
pemsirin_duen@hotmail.com
16
นายปริญญา เฟื่องขจร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
08 6804 8176
parinyatoraza@gmail.com
17
นางสาวดวงใจ เพ็ชรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
08 9616 6979
doung_3529@hotmail.com
18
นายฐาปกรณ์ คารีขัน นักวิชาการศึกษา
08 9147 1610
tapakon_it49@hotmail.com
19
นางสาวขวัญหทัย ศุภกรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
08 2197 9721
k_khwanhathai@hotmail.com
21
นายพยงค์ อยู่อ่อง ผู้ปฏิบัติงานหอพัก
08 4017 8802
-
22
นางวราภรณ์ ไชยนุรักษ์ ผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ
08 9180 2607
-
23
นายสมชาย ผุดผ่อง ผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ
08 8747 7156
-          แสดงความคิดเห็น (คลิกที่นี้เพื่อดูความคิดเห็นหรือเลิกดูความคิดเห็น)

หากกล่องแสดงความคิดเห็นไม่ทำงานให้คลิกที่นี้
          Link ที่เกี่ยวข้อง
รวม 0 รายการ
          ข่าวล่าสุด
แบบประเมินคุณภาพ
การจัดกิจกรรมและการจัดบริการ
ของ มทร.สุวรรณภูมิประกันคุณภาพฯรับชมแล้ว 4,581 ครั้ง


แบบสอบถาม


ขอเชิญ
นักศึกษา/อาจารย์/เจ้าหน้าที่
ร่วมตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ของกองพัฒนานักศึกษา

คลิกที่นี่

 

หรือแสกน QR Code นี้แบบฟอร์มชมรม 

วินัยนักศึกษา


ระบบกิจกรรม
สมัครงาน


จำนวนครั้งที่เข้าชม


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)

เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

student.rmutsb.ac.th


แชร์เว็บไซต์นี้