ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลสุวรรณภูมิ l สำหรับผู้ที่ประสงค์จะนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา สามารถติดต่อได้ที่งานกิจกรรม หรือ E-mail : coollyheart@gmail.com

ผู้อำนวยการ

เมนูหลัก
     งานกิจกรรมนักศึกษา
     งานแนะแนวและอาชีพ
     งานหอพักนักศึกษา
     แผนที่มหาวิทยาลัย


บริการศิษย์เก่า

 

          ติดต่อเรา
ชื่อหน่วยงาน

     กองพัฒนานักศึกษา
     (Student Development Division)

สถาบัน

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
     (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)

ที่อยู่

     อาคารกองพัฒนานักศึกษา (อาคาร 28) เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์)
     ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

เว็บไซต์

     student.rmutsb.ac.th


ทำเนียบหมายเลขโทรศัพท์ บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์ส่วนตัว
E-mail
1
รศ.สหายพล มีชูนึก รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและอำนวยการ
08 1828 9234
sahaipon@hotmail.com
2
นายชัยขรรค์ ขวัญสอน ผู้จัดการหอพักนักศึกษา
08 1311 3077
-
3
นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
08 1759 2075
chanok_2328@live.com
4
นางสิริรัตน์ โพสพสุวรรณ หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา
08 1291 2940
sirirat.p@live.com
5
นางสาวเมสิณี อัมวงษ์ หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
08 1851 9494
mesinee@rmutsb.ac.th
6
นางสาวชวนพิศ เปรมกมล หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา
08 6003 4136,
09 0986 0109
pramkamon.pissy@hotmail.co.th
7
นางสาวดารานัย รบเมือง หัวหน้างานหอพักนักศึกษา
08 4103 7869
daw.daranai@gmail.com
8
นางสาวขวัญชนก ภาคสัญไชย เจ้าหน้าที่งานกีฬาและนันทนาการ
08 1780 2974
tong_tongta@windowlive.com
9
นายขจรศักดิ์ ฝากสาคร นักวิชาการศึกษา
08 9801 6044
beauty_season@hotmail.com
10
นางสาวตวงพร ขาวมาลา หัวหน้างานบริการสุขภาพ
08 9801 8511
tkhaomala@yahoo.com
11
นางสาวสุภาพ โสมนัสสา นักวิชาการศึกษา
08 9800 7839
supap_32@hotmail.com
12
นางสาวชญาธร พยอม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
08 9808 7181
annie_tippawan@hotmail.com
14
นางสาวชลธิชา ช่างทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
08 7042 9984
cholticha_ccc@hotmail.com
15
นายชัยพงษ์ วิลามาศ นักวิชาการศึกษา
08 7082 8356
chaipong_2517@hotmail.com
16
นายศราวุฒิ ศิริเชิดฉันท์ นักวิชาการศึกษา
08 4568 9541
noowut@hotmail.com
17
นางสาวดารุณี ตรีหาญ นักวิชาการศึกษา
08 9805 4122
daruneetrihan@hotmail.com
18
นางสาวเปรมสิรินทร์ สมบุญนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
08 4337 2566
pemsirin_duen@hotmail.com
19
นายปริญญา เฟื่องขจร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
08 6804 8176
parinyatoraza@gmail.com
20
นางสาวดวงใจ เพ็ชรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
08 9616 6979
doung_3529@hotmail.com
21
นายฐาปกรณ์ คารีขัน นักวิชาการศึกษา
08 9147 1610
tapakon_it49@hotmail.com
22
นายชัชวาลย์ วิงวอน นักวิชาการเงินและบัญชี
08 5180 9483
wasukri34@gmail.com
23
นางสาววิยะดา นุชพันธุ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
08 9105 7826
wiyada_O@hotmail.com
24
นางสาวขวัญหทัย ศุภกรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
08 2197 9721
k_khwanhathai@hotmail.com
25
นายโสภณ แตงทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
08 5424 7610
-
26
นางสาวอารีย์ บุษบา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
08 0900 1592
ree.b@live.com
27
นายทองแดง น้อยนวล ผู้ปฏิบัติงานหอพัก
08 5190 5228
-
28
นายพยงค์ อยู่อ่อง ผู้ปฏิบัติงานหอพัก
08 4017 8802
-
29
นางวราภรณ์ ไชยนุรักษ์ ผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ
08 9180 2607
-
30
นายสุวรรณ ดวงทิพย์จันทร์ ผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ
08 1364 0084
-          แสดงความคิดเห็น (คลิกที่นี้เพื่อดูความคิดเห็นหรือเลิกดูความคิดเห็น)

หากกล่องแสดงความคิดเห็นไม่ทำงานให้คลิกที่นี้
          Link ที่เกี่ยวข้อง
รวม 0 รายการ
          ข่าวล่าสุด
แบบประเมินคุณภาพ
การจัดกิจกรรมและการจัดบริการ
ของ มทร.สุวรรณภูมิ

รวม 4 รายการ


แบบสอบถาม


ขอเชิญ
นักศึกษา/อาจารย์/เจ้าหน้าที่
ร่วมตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ของกองพัฒนานักศึกษา ปี 61

คลิกที่นี่

 

หรือแสกน QR Code นี้แบบฟอร์มชมรม
ระบบกิจกรรม
สมัครงาน


จำนวนครั้งที่เข้าชม


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)

เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

student.rmutsb.ac.th


แชร์เว็บไซต์นี้