ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลสุวรรณภูมิ l สำหรับผู้ที่ประสงค์จะนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา สามารถติดต่อได้ที่งานกิจกรรม หรือ E-mail : coollyheart@gmail.com

เมนูหลัก
     งานกิจกรรมนักศึกษา
     งานแนะแนวและอาชีพ
     งานหอพักนักศึกษา
     แผนที่มหาวิทยาลัย


บริการศิษย์เก่า

          ภาพกิจกรรม
RUS แปรอักษรเป็นเลข ๙

ประชุมเพื่อรับฟังแนวทาง
การเบิกจ่าย

โครงการทักษะชีวิต
"รวมพลังนิสิตนักศึกษา เอาชนะยาเสพติด"

ประชุมสมัยสามัญ
องค์การนักศึกษา ครั้งที่ 1/2559

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
กองทุนกู้ยืมฯ (กยศ.)
ประจำปี 2559

พิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2559

วันแม่ ประจำปี 2559

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
หอพักนักศึกษา ประจำปี 2559

ปฐมนิเทศนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2559

บันทึกเทปถวายพระพรฯ
ประจำปี 2559

โครงการค่ายเรียนรู้
และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ


โครงการสัมมนา
ด้านกิจการนักศึกษา
ประจำปี 2559

กีฬาบุคลากร ประจำปี 2559

โครงการส่งเสริมความรู้
และความเข้าใจ
ตามแนวพระราชดำริ

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
โครงการพระราชดำริฯ
ครั้งที่ 2/2559

โครงการนักศึกษาปลอดภัย
มหาวิทยาลัยปลอดยาเสพติด ปี 3

การประชุมเตรียมความพร้อม
จัดโครงการพระราชดำริฯ

โครงการป้องกันเอดส์
และสารเสพติด ประจำปี 2559

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559

งานสืบสานฯ ครั้งที่ 8
ประจำปี 2559

กิจกรรม 5 ส + 3 ประจำปี 2559

การประชุม
การแข่งขันกีฬา 9 ราชฯ
ครั้งที่ 32

งานแถลงข่าว
การจัดการแข่งขันกีฬาฯ
ครั้งที่ 32

ตลาดนัดแรงงาน ปี 2559

การเตรียมความพร้อม
เป็นเจ้าภาพกีฬาฯ ครั้งที่ 32

โครงการกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43
(รอบมหกรรม)

การประชุมจับสลาก
แบ่งสายการแข่งขันกีฬาฯ
ครั้งที่ 2/2558

งานสืบสานประเพณีลอยกระทง
ประจำปี 2558

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบคัดเลือก) ครั้งที่ 43

โครงการแข่งขันกีฬาภายในฯ "สุวรรณภูมิเกมส์" ครั้งที่ 11

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาชมรม ประจำปี 2558

การประชุมกีฬาสุวรรณภูมิเกมส์
9 มทร. ครั้งที่ 1/2558

งานเกษียณ "ชาวหันตรา" 2558

พิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.) ประจำปี 2558

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ที่อาศัยภายในหอพักนักศึกษา
ประจำปี 2558

โครงการสัมภาษณ์นักศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.) ประจำปี 2558

พิธีมอบศาลาที่พักนักศึกษา

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2558

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ประจำปี 2558

โครงการพัฒนาและส่งเสริม
กีฬาบุคลากร มทร.สุวรรรภูมิ
ประจำปี 2558

โครงการสัมมนาด้านกิจการนักศึกษา
มทร.สุวรรณภูมิ ประจำปี 2558

ประชุมจับฉลากแบ่งสายกีฬา
เพื่อสุขภาพฯ

ฟุตซอลนัดกระชับมิตร
& เลี้ยงส่ง ดร.เอนก เจริญภักดี

โครงการนักศึกษาปลอดภัย
มหาวิทยาลัยปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ปี 2

โครงการคุณธรรมนำชีวิต
ประจำปีการศึกษา 2558
(บำเพ็ญประโยชน์)

โครงการคุณธรรมนำชีวิต
ประจำปีการศึกษา 2558

Kick Off
เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพฯ
ครั้งที่ 32

โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัย
ประจำปี 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ด้านการป้องกันเอดส์และสารเสพติด

โครงการส่งเสริมให้นักศึกษา
มีความรู้และทักษะด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการปรับแนวคิดชีวิตเปลี่ยน
"อยู่อย่างพอเพียง ใต้ร่มพระบารมี"

พิธีมอบทุนส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษาและกีฬามหาวิทยาลัย

กีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 31

ทำบุญหอพักนักศึกษา
ประจำปี 2558

Cowboy Night 2015
(งานเลี้ยง)

Cowboy Night 2015
(จุดถ่ายภาพที่ระลึก)

Cowboy Night 2015 (ช่วงเช้า)

งานสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ 2558

งานแถลงข่าว "Cowboy Night 2015"

การแข่งขันกีฬาภายใน มทร.สุวรรณภูมิ
"สุวรรณภูมิเกมส์" ครั้งที่ 10

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 42 (รอบคัดเลือก)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาชมรม

การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2557

Freshy Boy Freshy Girl
and Miss Violet 2014

การแข่งขัน
"ฟุตซอลสโมสรทดสอบสนาม"

การประชุมเตรียมความพร้อม
การจัดงาน
"ชุมนุมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา"

"อธิการบดีและผู้บริหาร
พบนักศึกษาและคณาจารย์"

พิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการกีฬาพัฒนาสุขภาพ
ต้นไม้พัฒนาสิ่งแวดล้อม

โครงการคุณธรรมนำชีวิต
สวนธรรมในดวงใจ

โครงการประชาธิปไตย
ในรั้วราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการตรวจสุขภาพ
นักศึกษาใหม่ ศูนย์หันตรา
ประจำปี 2557

โครงการปฐมนิเทศ
และสัมภาษณ์นักศึกษา
(กยศ.) ประจำปี 2557

กีฬาสานสัมพันธ์
(บาสเกตบอล)

การประชุมสมัยสามัญ
องค์การนักศึกษา
ประจำปี 2557

ปฐมนิเทศนักศึกษา
ประจำปี 2557

การแข่งขันโบว์ลิ่ง
การกุศลเพื่อการศึกษา
ประจำปี 2557

พิธีปล่อยปลา
ณ แปลงเกษตรครัวเรือน
เพื่อนสุวรรณภูมิ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนางานด้าน
กิจการนักศึกษา ปี 57

พิธีทำบุญและเปิด
อาคารกิจการนักศึกษา

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาองค์การนักศึกษา
และสโมสรนักศึกษา 57

สัมมนาบุคลากรหน่วยงาน
สายสนับสนุน ประจำปี 2557

พิธีมอบทุนส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษาและกีฬา
ประจำปีการศึกษา 2556

โครงการส่งเสริมให้นักศึกษา
มีความรู้และทักษะด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจำปี 2557

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

โครงการปรับแนวคิดชีวิตเปลี่ยน ตอน "พื้นฐานความพอเพียง ส่งเสริมคุณภาพชีวิต"

โครงการกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30

โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย
ประจำปี 2557

พิธีให้โอวาทนักกีฬา
ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
"อีสานเกมส์"

โครงการกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย (รอบมหกรรม)

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ด้านการป้องกันเอดส์และสารเสพติด

งานปีใหม่หอพักนักศึกษา 2557

งานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
สวัสดีปีใหม่ 2557

งานเลี้ยงปีใหม่ 2557
ของมหาวิทยาลัย

พิธีเปิดงานกีฬาสุวรรณภูมิเกมส์
ครั้งที่ 9

โครงการ "บัณฑิตไทยไม่โกง"

การแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 41

โครงการ "นักศึกษาปลอดภัย
มหาวิทยาลัยปลอดอบายมุข"
(ช่วงบ่าย)

โครงการ "นักศึกษาปลอดภัย
มหาวิทยาลัยปลอดอบายมุข"

โครงการปลูกป่า สร้างฝ่าย
ราชมงคลสุวรรณภูมิ หัวใจสิงห์
ถวายพ่อของแผ่นดิน

พิธีให้โอวาทนักกีฬา
ในโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 41

นักกีฬาเรือพายขึ้นรับเหรียญรางวัล
งานกีฬามหาวิทยาลัย
"พลบดีเกมส์"

สัมนาองค์การนักศึกษาครั้งที่ 9
ณ Fountain Tree Resort นครราชสีมา

กีฬามหาวิทยาลัย "พลบดีเกมส์" จังหวัดชลบุรี


          แสดงความคิดเห็น (คลิกที่นี้เพื่อดูความคิดเห็นหรือเลิกดูความคิดเห็น)

หากกล่องแสดงความคิดเห็นไม่ทำงานให้คลิกที่นี้
          Link ที่เกี่ยวข้อง
รวม 0 รายการ
          ข่าวล่าสุด
แบบประเมินคุณภาพ
การจัดกิจกรรมและการจัดบริการ
ของ มทร.สุวรรณภูมิ

รวม 4 รายการ


แบบสอบถาม


ขอเชิญ
นักศึกษา/อาจารย์/เจ้าหน้าที่
ร่วมตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ของกองพัฒนานักศึกษา ปี 61

คลิกที่นี่

 

หรือแสกน QR Code นี้แบบฟอร์มชมรม
ระบบกิจกรรม
สมัครงาน


จำนวนครั้งที่เข้าชม


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)

เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

student.rmutsb.ac.th


แชร์เว็บไซต์นี้