ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลสุวรรณภูมิ l สำหรับผู้ที่ประสงค์จะนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา สามารถติดต่อได้ที่งานกิจกรรมนักศึกษา หรือ E-mail : thapakorn.k@rmutsb.ac.th

ผู้อำนวยการ

เมนูหลัก
     แผนที่มหาวิทยาลัย


หอพักนักศึกษา

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์บริการศิษย์เก่า          คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2558

คลิกที่หัวข้อ เพื่อดูรายละเอียด

 

- สารจากอธิการบดี
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558
- ปฏิทินเทียบโอนผลการศึกษาเพื่อยกเว้นรายวิชา
- ปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2558
- ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- ข้อมูลคณะ
- พระราชกฤษฎีกา ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย


 


1. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยาฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2551
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2550
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2553
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2549
6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจัดระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2552
7. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2552
8. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2)
9. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
10. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการศึกษา พ.ศ. 2550
11. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องค่าธรรมเนียมเทียบโอนผลการศึกษาและการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2550
12. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการศึกษา พ.ศ. 2552
13. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องแนวปฏิบัติในการดำเนินการการเทียบโอนผลการศึกษาจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
14. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 (เพิ่มเติม)
15. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2554
16. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
17. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติในการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณี นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างคณะ หรือต่างเขตพื้นที่ พ.ศ. 2549
18. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบของนักศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2550
19. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ข้อปฏิบัตในการสอบของนักศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2557
20. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2550
21. ประกาศนียบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อนนอกแผนการเรียน


 


ด้านกิจกรรมนักศึกษา
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2551
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2551
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2556
5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง การยกเว้นค่าบำรุงการศึกษานักศึกษาที่มีผลงานด้านกีฬาและกิจกรรมดีเด่น พ.ศ. 2557
6. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557
7. ขั้นตอนการขอรับบริการด้านวิชาการ
8. คู่มือการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบทะเบียนและประมวลผล
9. แบบฟอร์มที่เกี่ยวกับการศึกษา
10. การให้บริการและสวัสดิการนักศึกษา


          แสดงความคิดเห็น (คลิกที่นี้เพื่อดูความคิดเห็นหรือเลิกดูความคิดเห็น)

หากกล่องแสดงความคิดเห็นไม่ทำงานให้คลิกที่นี้
          Link ที่เกี่ยวข้อง
รวม 0 รายการ
          ข่าวล่าสุด
แบบประเมินคุณภาพ
การจัดกิจกรรมและการจัดบริการ
ของ มทร.สุวรรณภูมิแบบสอบถาม


ขอเชิญ
นักศึกษา/อาจารย์/เจ้าหน้าที่
ร่วมตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ของกองพัฒนานักศึกษา ปี 62

คลิกที่นี่

 

หรือแสกน QR Code นี้แบบฟอร์มชมรม
ระบบกิจกรรม
สมัครงาน


จำนวนครั้งที่เข้าชม


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)

เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

student.rmutsb.ac.th


แชร์เว็บไซต์นี้