ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลสุวรรณภูมิ l สำหรับผู้ที่ประสงค์จะนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา สามารถติดต่อได้ที่งานกิจกรรม หรือ E-mail : coollyheart@gmail.com

ผู้อำนวยการ

เมนูหลัก
     งานกิจกรรมนักศึกษา
     งานแนะแนวและอาชีพ
     งานหอพักนักศึกษา
     แผนที่มหาวิทยาลัย


บริการศิษย์เก่า

 

          แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับองค์การนักศึกษาและชมรม


  

     เอกสารเกี่ยวกับองค์การนักศึกษาและชมรม
รวม 4 รายการ
- ตัวอย่าง ประกาศ-ต่ออายุชมรมและจัดตั้งชมรม
- ตัวอย่าง ประกาศบทลงโทษการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
- ตัวอย่าง ประกาศรับน้องใหม่ประชุมเชียร์
- ตัวอย่าง ประกาศรับน้องใหม่ประชุมเชียร์-สกอ.
- ตัวอย่าง หนังสือขอความอนุเคราะห์นักศึกษา คณะ
- ตัวอย่าง หนังสือขอความอนุเคราะห์นักศึกษา ศูนย์พื้นที่
- ตัวอย่าง หนังสือขอเวลาเรียน
- ตัวอย่าง หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง
- ตัวอย่าง หนังสือเชิญวิทยากร
- ตัวอย่าง ประกาศ พิธีไหว้ครู
- ตัวอย่าง ประกาศบทลงโทษการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ประชุมเชียร์
- ตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง Krejcie and Morgan (เฉพาะตาราง)
- แบบฟอร์ม ขออนุญาตพานักศึกษาออกนอกสถานที่
- แบบฟอร์ม บันทึกข้อความล้างบัญชีเงินยืม (ชมรม)
- แแบบฟอร์ม บันทึกข้อความล้างบัญชีเงินยืม (องค์การนักศึกษา)
- แบบฟอร์ม บันทึกขออนุมัติโครงการ ปี 2560
- แบบฟอร์ม ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
- แบบฟอร์ม ใบสมัครชมรม
- แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงิน
- แบบฟอร์ม สัญญาการยืมเงิน สำหรับนักศึกษา
- แบบฟอร์ม สัญญาการยืมเงิน สำหรับอาจารย์
- แบบฟอร์ม หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าพื้นที่อุทธยาน
- แบบฟอร์ม หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง (ระบุวันส่งคืน)
- แบบฟอร์ม เอกสารก่อตั้งและต่ออายุชมรม
- แบบฟอร์ม โครงการ ปี 60
- แบบฟอร์ม บันขออนุญาตพานักศึกษาออกนอกสถานที่
- แบบฟอร์ม ใบรายชื่อสมาชิกชมรม
- แบบฟอร์ม ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
- แบบฟอร์ม หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน
- แบบฟอร์ม หนังสือขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการกิจกรรม กรณี ฝึกงานสหกิจ


          แสดงความคิดเห็น (คลิกที่นี้เพื่อดูความคิดเห็นหรือเลิกดูความคิดเห็น)

หากกล่องแสดงความคิดเห็นไม่ทำงานให้คลิกที่นี้
          Link ที่เกี่ยวข้อง
รวม 0 รายการ
          ข่าวล่าสุด
แบบประเมินคุณภาพ
การจัดกิจกรรมและการจัดบริการ
ของ มทร.สุวรรณภูมิ

รวม 4 รายการ


แบบสอบถาม


ขอเชิญ
นักศึกษา/อาจารย์/เจ้าหน้าที่
ร่วมตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ของกองพัฒนานักศึกษา ปี 61

คลิกที่นี่

 

หรือแสกน QR Code นี้แบบฟอร์มชมรม
ระบบกิจกรรม
สมัครงาน


จำนวนครั้งที่เข้าชม


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)

เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

student.rmutsb.ac.th


แชร์เว็บไซต์นี้