เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการส่งเอกสารต่ออายุชมรมและจัดตั้งชมรมกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 | 347 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมเตรียมการกิจกรรมโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 | 244 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 211 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ รับประกาศเกียรติคุณ "บุคคลผู้อุทิศตนและบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา" | 248 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) | 255 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ | 233 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล | 204 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบายการวางแผนการดำเนินงานและการทบทวนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง | 600 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก | 783 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน | 501 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย | 457 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย | 686 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 452 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | 628 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Youtube | 313 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พยาบาล | 489 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกันอุบัติเหตุ | 633 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แบบฟอร์มชมรม | 525 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอใช้สถานที่ | 449 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าว | 559 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กองพัฒนานักศึกษา มุ่งมั่นสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) | 278 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมหารือพัฒนางานสมาคมศิษย์เก่าฯ มทร.สุวรรรณภูมิ | 305 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต | 563 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การติดตามความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต | 486 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมแคมป์เยาวชนนานาชาติ 2022 IYF World Camp | 222 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันคล้ายวันได้รับพระราชทานนาม “ราชมงคล” | 247 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงสร้างองค์กร | 686 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการจัดโครงการวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” | 191 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประวัติวันพระราชทานนาม "ราชมงคล" | 445 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการจัดโครงการวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” | 221 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส เข้าเยี่ยมชมเสริมสร้างกำลังใจการดำเนินงานพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ | 229 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กยศ. เผยรายชื่อสถานศึกษาชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับ | 262 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอเชิญร่วมแข่งกอล์ฟการกุศล RUS GOLF CHARITY 2022 วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ สนามกอล์ฟธูปเตมีย์ ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี | 404 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดระยะเวลาการรับเอกสารขอผ่อนผันทหารฯ (ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา) | 263 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดประสบการณ์ผ่านภาพถ่าย MBK FILM CAMERA CLUB | 272 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กอช. ชวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. ฝึกทักษะบริหารจัดการเงินตั้งแต่วัยเรียนกับ กอช. | 352 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม | 465 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ระบบมุฑิตาจิต ออนไลน์ | 399 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เข้าร่วมกิจกรรมฉลองกฐิน และทอดกฐินสามัคคี ณ วัดท้ายเมือง ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี | 199 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา ขอเชิญร่วมงาน KASET AYUTTHAYA HUNTRA RUN | 254 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จำนวนนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2565 | 297 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต | 316 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.อำนาจ สุขแจ่ม พบปะพูดคุยกับนักศึกษาหอพัก เพื่อรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาหอพัก | 226 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมเตรียมความพร้อมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 | 184 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 5 | 166 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บรรยากาศการแข่งขันกอล์ฟการกุศล RUS Golf Charity 2022 | 173 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Video บรรยากาศการแข่งขันกอล์ฟการกุศล RUS Golf Charity 2022 | 161 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
90 ปี เกษตรอยุธยา คาวบอยไนท์ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 426 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ | 175 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ | 153 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 24 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 10022 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7973 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 133825 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ