เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

      Document Icon, Transparent Document.PNG Images & Vector - FreeIconsPNG 2.1.1 กำหนดแผนการฝึกอบรม

เอกสารการยืมเงิน - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

      Document Icon, Transparent Document.PNG Images & Vector - FreeIconsPNG 2.1.1 ข้อสอบก่อนทำหลังทำ ความสำคัญของสำนักงานสีเขียว

เอกสารการยืมเงิน - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

      Document Icon, Transparent Document.PNG Images & Vector - FreeIconsPNG 2.1.1 ข้อสอบก่อนทำหลังทำก๊าซเรือนกระจก

เอกสารการยืมเงิน - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

      Document Icon, Transparent Document.PNG Images & Vector - FreeIconsPNG 2.1.1 ข้อสอบก่อนทำหลังทำจัดซื้อ

เอกสารการยืมเงิน - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

      Document Icon, Transparent Document.PNG Images & Vector - FreeIconsPNG 2.1.1 ข้อสอบก่อนทำหลังทำพลังงาน

เอกสารการยืมเงิน - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

      Document Icon, Transparent Document.PNG Images & Vector - FreeIconsPNG 2.1.1 ข้อสอบก่อนทำหลังทำมลพิษ

เอกสารการยืมเงิน - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

      Document Icon, Transparent Document.PNG Images & Vector - FreeIconsPNG 2.1.1 ผลการดำเนินการจัดการอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ

เอกสารการยืมเงิน - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

      Document Icon, Transparent Document.PNG Images & Vector - FreeIconsPNG 2.2.1 นำข้อมูลสำนักงานสีเขียวขึ้นบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เอกสารการยืมเงิน - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

      Document Icon, Transparent Document.PNG Images & Vector - FreeIconsPNG 2.2.1 เผยแพร่ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกและการใช้พลังงานผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ทุกเดือน

เอกสารการยืมเงิน - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

      Document Icon, Transparent Document.PNG Images & Vector - FreeIconsPNG 2.2.1 เผยแพร่ความรู้โดยนำข้อมูลขึ้นบนเฟสบุ๊คของหน่วยงาน

เอกสารการยืมเงิน - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

      Document Icon, Transparent Document.PNG Images & Vector - FreeIconsPNG 2.2.1 เผยแพร่ความรู้โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเอกสารความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน

เอกสารการยืมเงิน - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

      Document Icon, Transparent Document.PNG Images & Vector - FreeIconsPNG 2.2.1 เผยแพร่ความรู้ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์

เอกสารการยืมเงิน - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

      Document Icon, Transparent Document.PNG Images & Vector - FreeIconsPNG 2.2.1 เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมของกองพัฒฯ

เอกสารการยืมเงิน - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

      Document Icon, Transparent Document.PNG Images & Vector - FreeIconsPNG 2.2.1 เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย

เอกสารการยืมเงิน - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

      Document Icon, Transparent Document.PNG Images & Vector - FreeIconsPNG 2.2.1 เผยแพร่มาตรการการใช้ทรัพยากรและพลังงานของกองพัฒนานักศึกษา

เอกสารการยืมเงิน - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

      Document Icon, Transparent Document.PNG Images & Vector - FreeIconsPNG 2.2.1 เผยแพร่มาตรการการใช้ทรัพยากรและพลังงานของมหาวิทยาลัย

เอกสารการยืมเงิน - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

      Document Icon, Transparent Document.PNG Images & Vector - FreeIconsPNG 2.2.1 เผยแพร่และรณรงค์การลดปริมาณขยะพลาสติกและกล่องโฟม ของกองพัฒนานักศึกษา

เอกสารการยืมเงิน - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

      Document Icon, Transparent Document.PNG Images & Vector - FreeIconsPNG 2.2.1 เผยแพร่แหล่งสืบค้นสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เอกสารการยืมเงิน - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

      Document Icon, Transparent Document.PNG Images & Vector - FreeIconsPNG 2.2.2 รณรงค์สื่อสารและให้ความรู้ตามที่กำหนดในข้อ 2.2.1

เอกสารการยืมเงิน - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

      Document Icon, Transparent Document.PNG Images & Vector - FreeIconsPNG 2.2.4 แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไข

เอกสารการยืมเงิน - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

      Document Icon, Transparent Document.PNG Images & Vector - FreeIconsPNG 2.2.4 แบบฟอร์มรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และข้อร้องเรียน

เอกสารการยืมเงิน - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

      Document Icon, Transparent Document.PNG Images & Vector - FreeIconsPNG 2.2.4 มีช่องทางการรับข้อเสนอแนะ

เอกสารการยืมเงิน - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึกข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


855 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 141 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 17207 ครั้ง
  • ปีนี้ : 25047 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 150899 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ