เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดต่อเรา | 1004 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประวัติความเป็นมา | 639 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เกี่ยวกับเรา | 557 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ปฏิญญาคุณธรรม | 288 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การแบ่งงานภายใน | 549 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงสร้างผู้บริหาร | 770 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
งานกิจกรรมนักศึกษา | 770 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
งานสวัสดิการนักศึกษา | 734 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ | 559 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
งานหอพักนักศึกษา | 504 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงาน | 322 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แผนที่อาคารกองพัฒนานักศึกษา | 564 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สถานที่ให้บริการด้านกิจการนักศึกษา 4 ศูนย์พื้นที่ | 495 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) | 1458 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สมัครขอรับทุนการศึกษาให้เปล่า | 663 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา | 449 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นักศึกษาวิชาทหาร | 572 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ผ่อนผันทหาร | 572 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การบริการและการดูแลนักศึกษาพิการ | 526 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การบริการพยาบาล | 549 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บริการให้คำปรึกษา | 445 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บริการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน | 555 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บริการห้องสมุดอาชีพ | 462 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หอพักนักศึกษา | 1079 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บริการสนามกีฬา | 575 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หมวดการพัฒนานักศึกษา | 784 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม (อาคาร 14,27,28) | 178 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
องค์การนักศึกษาและชมรม | 668 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วินัยนักศึกษา | 304 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ที่ปรึกษากองพัฒนานักศึกษา | 541 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขั้นตอนการกู้ยืมฯ ผู้กู้ยืมรายใหม่/ผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา | 706 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
เอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2565 | 406 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบายการวางแผนการดำเนินงานและการทบทวนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง | 409 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก | 508 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน | 334 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย | 296 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย | 401 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 307 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | 410 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต | 382 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
การติดตามความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต | 303 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
โครงสร้างองค์กร | 462 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประวัติวันพระราชทานนาม "ราชมงคล" | 260 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม | 265 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ระบบมุฑิตาจิต ออนไลน์ | 240 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
จำนวนนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2565 | 155 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 268 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 8957 ครั้ง
  • ปีนี้ : 30697 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 80206 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ