เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดต่อเรา | 1541 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประวัติความเป็นมา | 907 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เกี่ยวกับเรา | 818 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ปฏิญญาคุณธรรม | 429 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การแบ่งงานภายใน | 810 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงสร้างผู้บริหาร | 1111 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
งานกิจกรรมนักศึกษา | 1128 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
งานสวัสดิการนักศึกษา | 1047 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ | 884 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
งานหอพักนักศึกษา | 755 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงาน | 504 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แผนที่อาคารกองพัฒนานักศึกษา | 1278 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สถานที่ให้บริการด้านกิจการนักศึกษา 4 ศูนย์พื้นที่ | 822 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) | 2092 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สมัครขอรับทุนการศึกษาให้เปล่า | 943 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา | 699 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
นักศึกษาวิชาทหาร | 806 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ผ่อนผันทหาร | 876 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การบริการและการดูแลนักศึกษาพิการ | 809 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การบริการพยาบาล | 798 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บริการให้คำปรึกษา | 692 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บริการตรวจสุขภาพใจ | 798 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บริการห้องสมุดอาชีพ | 570 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หอพักนักศึกษา | 1825 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บริการสนามกีฬา | 797 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หมวดการพัฒนานักศึกษา | 1258 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม (อาคาร 14,27,28) | 244 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
องค์การนักศึกษาและชมรม | 1461 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
วินัยนักศึกษา | 467 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ที่ปรึกษากองพัฒนานักศึกษา | 781 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขั้นตอนการกู้ยืมฯ ผู้กู้ยืมรายใหม่/ผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา | 1050 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2565 | 521 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบายการวางแผนการดำเนินงานและการทบทวนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง | 680 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก | 855 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน | 557 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย | 531 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย | 765 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 530 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | 742 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต | 638 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การติดตามความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต | 537 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงสร้างองค์กร | 775 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประวัติวันพระราชทานนาม "ราชมงคล" | 507 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม | 548 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ระบบมุฑิตาจิต ออนไลน์ | 469 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จำนวนนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2565 | 326 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บริการข้อมูลแก่ศิษย์เก่า | 299 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 155 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 7181 ครั้ง
  • ปีนี้ : 103520 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 153029 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ