เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดต่อเรา | 1673 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประวัติความเป็นมา | 883 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เกี่ยวกับเรา | 766 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ปฏิญญาคุณธรรม | 394 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การแบ่งงานภายใน | 773 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงสร้างผู้บริหาร | 1059 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
งานกิจกรรมนักศึกษา | 1156 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
งานสวัสดิการนักศึกษา | 1023 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ | 870 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
งานหอพักนักศึกษา | 739 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงาน | 468 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แผนที่อาคารกองพัฒนานักศึกษา | 1318 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สถานที่ให้บริการด้านกิจการนักศึกษา 4 ศูนย์พื้นที่ | 795 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) | 2392 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สมัครขอรับทุนการศึกษาให้เปล่า | 939 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา | 785 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
นักศึกษาวิชาทหาร | 803 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ผ่อนผันทหาร | 904 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การบริการและการดูแลนักศึกษาพิการ | 801 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การบริการพยาบาล | 787 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บริการให้คำปรึกษา | 677 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บริการตรวจสุขภาพใจ | 768 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บริการห้องสมุดอาชีพ | 572 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หอพักนักศึกษา | 2018 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บริการสนามกีฬา | 806 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หมวดการพัฒนานักศึกษา | 1356 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม (อาคาร 14,27,28) | 228 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
องค์การนักศึกษาและชมรม | 1600 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
วินัยนักศึกษา | 466 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ที่ปรึกษากองพัฒนานักศึกษา | 746 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขั้นตอนการกู้ยืมฯ ผู้กู้ยืมรายใหม่/ผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา | 1117 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2565 | 527 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบายการวางแผนการดำเนินงานและการทบทวนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง | 654 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก | 854 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน | 553 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย | 492 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย | 717 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 530 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | 682 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต | 617 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การติดตามความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต | 540 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงสร้างองค์กร | 740 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประวัติวันพระราชทานนาม "ราชมงคล" | 483 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม | 497 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ระบบมุฑิตาจิต ออนไลน์ | 433 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จำนวนนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2565 | 333 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บริการข้อมูลแก่ศิษย์เก่า | 337 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 137 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 17203 ครั้ง
  • ปีนี้ : 25043 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 150895 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ