เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

องค์การนักศึกษาและชมรม

- ขออนุญาตผู้ปกครอง-ศูนย์นนทบุรี

- ขออนุญาตผู้ปกครอง-ศูนย์วาสุกรี

- ขออนุญาตผู้ปกครอง-ศูนย์สุพรรณบุรี

- ขออนุญาตผู้ปกครอง-ศูนย์หันตรา

- ขออนุญาตให้นักศึกษาเดินกล่องและเปิดหมวก-ศูนย์นนทบุรี

- ขออนุญาตให้นักศึกษาเดินกล่องและเปิดหมวก-ศูนย์วาสุกรี

- ขออนุญาตให้นักศึกษาเดินกล่องและเปิดหมวก-ศูนย์สุพรรณบุรี

- ขออนุญาตให้นักศึกษาเดินกล่องและเปิดหมวก-ศูนย์หันตรา

- บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ-ศูนย์นนทบุรี

- บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ-ศูนย์วาสุกรี

- บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ-ศูนย์สุพรรณบุรี

- บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ-ศูนย์หันตรา

- ชุดที่-1-เอกสารประกอบการขออนุมัติโครงการชมรม

- ตัวอย่างแบบฟอร์มโครงการ

- แบบฟอร์ม-ใบรายชื่อสมาชิกชมรม

- แบบฟอร์ม-ใบสำคัญรับเงิน

- แบบฟอร์ม-ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ

- แบบฟอร์ม-สัญญาการยืมเงิน-สำหรับนักศึกษา

- แบบฟอร์ม-สัญญาการยืมเงิน-สำหรับอาจารย์

- ขออนุญาตพานักศึกษาออกนอกสถานที่และพักค้างแรมTag : #องค์การนักศึกษาและชมรม #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


1848 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 224 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 27,688 ครั้ง
  • ปีนี้ : 52,934 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 178,786 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ