เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประชุมหารือสร้างพื้นที่ต้นแบบ Universal Design “เข้าถึง เท่าเทียม เท่าทันและยั่งยืน”

ประชุมหารือสร้างพื้นที่ต้นแบบ Universal Design “เข้าถึง เท่าเทียม เท่าทันและยั่งยืน”
อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานประชุมหารือการออกแบบพื้นที่ต้นแบบ Universal Design พร้อมด้วย อาจารย์อำนาจ สุขแจ่ม ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ณัฐวดี เตมียกุล อาจารย์กมลวรรณ แสงธรรมทวี อาจารย์เบญจวรรณ
ปานแม้น อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ศิริศักดิ์ บัวชุม อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ และนางสาวชวนพิศ เปรมกมล หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ เพื่อหารือการออกแบบพื้นที่ต้นแบบ Universal Design
การออกแบบเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม ถือเป็นหลักการที่พัฒนาพื้นที่ให้สังคมมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยคำนึงถึงคนทุกๆ กลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ (Older people) คนปกติ ผู้พิการ (people with disabilities) เป็นการทำให้ไม่มีอุปสรรค (Barrier-free) ในการใช้งาน ยึดหลักการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน
กับสถาบันอุดมศึกษาในฐานะเป็น Service Provider ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตอบสนองผู้รับบริการและบูรณาการให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานอย่างมีเอกภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มีคุณภาพทั้งในเชิงนโยบายและคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา


Tag : #ประชุมหารือสร้างพื้นที่ต้นแบบ Universal Design “เข้าถึง เท่าเทียม เท่าทันและยั่งยืน” #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


372 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 442 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16543 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37865 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163717 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ