เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผลการค้นหาข้อมูล : rmutsb
ติดต่อเรา | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประวัติความเป็นมา | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เกี่ยวกับเรา | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ปฏิญญาคุณธรรม | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การแบ่งงานภายใน | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงสร้างผู้บริหาร | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
งานกิจกรรมนักศึกษา | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
งานสวัสดิการนักศึกษา | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
งานหอพักนักศึกษา | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงาน | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แผนที่อาคารกองพัฒนานักศึกษา | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
งดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2564 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันพระราชทานนาม "ราชมงคล" | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สถานที่ให้บริการด้านกิจการนักศึกษา 4 ศูนย์พื้นที่ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สมัครขอรับทุนการศึกษาให้เปล่า | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นักศึกษาวิชาทหาร | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ผ่อนผันทหาร | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การบริการและการดูแลนักศึกษาพิการ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การบริการพยาบาล | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บริการให้คำปรึกษา | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บริการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บริการห้องสมุดอาชีพ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หอพักนักศึกษา | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บริการสนามกีฬา | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หมวดการพัฒนานักศึกษา | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม (อาคาร 14,27,28) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
องค์การนักศึกษาและชมรม | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วินัยนักศึกษา | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา ติดตาม ปรับปรุงการปฏิบัติงาน กองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 8/2564 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ดาวน์โหลด 1 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ขององค์การนักศึกษาและชมรม | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับวินัยนักศึกษา | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เยาวชนอุดมศึกษาขับเคลื่อนสุขภาวะ รุ่นที่ 5 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กองทุน กยศ. | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ทุนการศึกษา ช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าร้บราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2564 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การสมัครขอรับการช่วยเหลือ “โครงการช่วยเหลือนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การสมัครขอรับการช่วยเหลือประสบภัยน้ำท่วม โครงการช่วยเหลือนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา ติดตาม ปรับปรุงการปฏิบัติงาน งานสวัสดิการนักศึกษา และหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี 2564 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กองพัฒนานักศึกษาและองค์การนักศึกษาบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือน้ำท่วม | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประมวลภาพกิจกรรมประกวดนางนพมาศสุวรรณภูมิ ออนไลน์ 2564 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมส์และการแข่งขัน Esports | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอเชิญนักศึกษาประกวดภาพยนตร์สั้น ภายใต้แนวคิด “ลูกสุวรรณภูมิ รู้รักษ์วินัย” | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเสวนาบูรพกษัตรา “เจ้าสามพระยา” ผู้ทรงสถาปนามรดกล้ำค่าแห่งแผ่นดิน | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 Online | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอรณรงค์ให้นักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการเสวนาบูรพกษัตรา “เจ้าสามพระยา” ผู้ทรงสถาปนามรดกล้ำค่าแห่งแผ่นดิน | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การเดินขบวนยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 และประจำปีการศึกษา 2563 โปรดตอบแบบสำรวจการฉีดวัคซีน COVID-19 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศึกษาดูงานการจัดการด้านกิจกรรมนักศึกษา และการดำเนินงานที่เกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการจิตอาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กิจกรรมครั้งที่ ๒ "กิจกรรมจิตอาสาเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ" | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิด “ลูกสุวรรณภูมิ รู้รักษ์วินัย” ชื่อทีม "Phlang Faed" | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิด “ลูกสุวรรณภูมิ รู้รักษ์วินัย” ชื่อทีม "Triple" | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิด “ลูกสุวรรณภูมิ รู้รักษ์วินัย” ชื่อทีม "Sumjuad101" | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นางสาวบุญญาพร บุญชุ่ม (ออย) ผู้เข้าประกวดนางนพมาศสุวรรณภูมิ ออนไลน์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นางสาวรสริน นิลสุขุม (ไอซ์) ผู้เข้าประกวดนางนพมาศสุวรรณภูมิ ออนไลน์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นางสาวชนากานต์ ผะอบแก้ว (มิ้นท์)ผู้เข้าประกวดนางนพมาศสุวรรณภูมิ ออนไลน์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศผลการประกวดภาพยนตร์สั้น ภายใต้แนวคิด “ลูกสุวรรณภูมิ รู้รักษ์วินัย” | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมพิจารณาตัดสินการประกวดภาพยนต์สั้น ภายใต้แนวความคิด "ลูกสุวรรณภูมิ รู้รักษ์วินัย" | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของ โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิอาสาพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2564 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศ เรื่อง "รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับช่วยเหลือ ที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผู้ประสบภัยน้ำท่วม" | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างแกนนำนักศึกษา "นวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล" | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำนักศึกษา "นวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล" | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิอาสาพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2564 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สรุปแนวปฏิบัติเข้าฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หากไม่ประสงค์เข้ารับปริญญา จะติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรได้อย่างไร? | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 14 วัยรุ่นมืออาชีพ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมหารือสร้างพื้นที่ต้นแบบ Universal Design “เข้าถึง เท่าเทียม เท่าทันและยั่งยืน” | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการ และ เกณฑ์การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และ การเต้นหางเครื่อง | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
กีฬากระชับมิตรชาว มทร.สุวรรณภูมิ พบ ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
วันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ. 2565 | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญร่วมอบรมโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) ประจำปี 2565 | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
กำหนดการกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคการศึกษา 1/2565 และ 2/2565 | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา ประจำปี 2565 | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
หอพักนักศึกษา | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ทหารและ รด. | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกิจการนักศึกษา 9 มทร. ครั้งที่ 5 | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ที่ปรึกษากองพัฒนานักศึกษา | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) กองพัฒนานักศึกษา | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2565 | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
องค์การนักศึกษา | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
มกราคม 2565 | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
กุมภาพันธ์ 2565 | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
มีนาคม 2565 | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
เมษายน 2565 | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
พฤษภาคม 2565 | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
มิถุนายน 2565 | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
กรกฎาคม 2565 | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
สิงหาคม 2565 | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
กันยายน 2565 | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ตุลาคม 2565 | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
นวัตกรจิตอาสา | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ศิษย์เก่า | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
กำหนดการสำหรับนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2565 | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
นวัตกรจิตอาสา EP.1 พิธีเปิดโครงการนวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
นวัตกรจิตอาสา EP.2 สร้างแกนนำนวัตกรจิตอาสา | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ขั้นตอนการกู้ยืมฯ ผู้กู้ยืมรายใหม่/ผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
เอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2565 | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ก้าวท้าใจ ไปกับ RUS" *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!! *เปิดรับสมัครและเริ่มวิ่งสะสมระยะ ระหว่างวันที่ 9 - 20 มิถุนายน 2565 | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
แกนนำนักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมอบรมผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
กิจกรรม "ก้าวท้าใจ ไปกับ RUS" | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างเครือข่าย “นวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล” | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ก้าวท้าใจ ไปกับ RUS" | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
นวัตกรจิตอาสา EP3 นวัตกรจิตอาสาตามศาสตร์พระราชา | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
พิธีปิดและมอบรางวัลกิจกรรม “ก้าวท้าใจ ไปกับ RUS” | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
บรรยากาศพิธีปิดและมอบรางวัลกิจกรรม “ก้าวท้าใจ ไปกับ RUS” | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
นวัตกรจิตอาสา EP4 ตอนเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยระบบ IOT | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
RUS Talk : นวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
เเสดงความยินดีกับผู้ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีและเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
นโยบายสิ่งแวดล้อม โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 แนะนำขั้นตอนการปฐมนิเทศออนไลน์ | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า เข้าร่วมโครงการถวายเทียนพรรษา และถวายภัตตาหารเพล ประจำปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
รายการ RUS Channel (เทปที่ 6 เชื่อมสัมพันธ์น้องพี่ Happy University) | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องใน "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการถวายเทียนพรรษา และถวายภัตตาหารเพล ประจำปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการถวายเทียนพรรษา และถวายภัตตาหารเพล ประจำปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
บัณฑิตเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ศิษย์เก่าดีเด่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ศิษย์เก่า คณะศิลปศาสตร์ | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Link 4 | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Link 3 | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Link 2 | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างเครือข่ายเยาวชนร่วมใจพัฒนาประเทศชาติ | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมอบรมวิทยากรพลเมืองคุณภาพเพื่อรวมพลังสร้างสังคม | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมรับทุนการศึกษา | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
บุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
งดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2565 | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขอความร่วมมือ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกคน กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
กำหนดการส่งเอกสารต่ออายุชมรมและจัดตั้งชมรมกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
การประชุมเตรียมการกิจกรรมโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
นักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ รับประกาศเกียรติคุณ "บุคคลผู้อุทิศตนและบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา" | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
บุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
บุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบายการวางแผนการดำเนินงานและการทบทวนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
Youtube | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
พยาบาล | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกันอุบัติเหตุ | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
นักศึกษาพิการ | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขอใช้สถานที่ | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
จดหมายข่าว | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
กองพัฒนานักศึกษา มุ่งมั่นสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมหารือพัฒนางานสมาคมศิษย์เก่าฯ มทร.สุวรรรณภูมิ | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
การติดตามความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมแคมป์เยาวชนนานาชาติ 2022 IYF World Camp | ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันคล้ายวันได้รับพระราชทานนาม “ราชมงคล” | ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงสร้างองค์กร | ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
กำหนดการจัดโครงการวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” | ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประวัติวันพระราชทานนาม "ราชมงคล" | ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
กำหนดการจัดโครงการวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” | ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
นายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส เข้าเยี่ยมชมเสริมสร้างกำลังใจการดำเนินงานพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ | ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
กยศ. เผยรายชื่อสถานศึกษาชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับ | ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญร่วมแข่งกอล์ฟการกุศล RUS GOLF CHARITY 2022 วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ สนามกอล์ฟธูปเตมีย์ ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี | ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
กำหนดระยะเวลาการรับเอกสารขอผ่อนผันทหารฯ (ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา) | ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดประสบการณ์ผ่านภาพถ่าย MBK FILM CAMERA CLUB | ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
กอช. ชวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. ฝึกทักษะบริหารจัดการเงินตั้งแต่วัยเรียนกับ กอช. | ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม | ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ระบบมุฑิตาจิต ออนไลน์ | ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
เข้าร่วมกิจกรรมฉลองกฐิน และทอดกฐินสามัคคี ณ วัดท้ายเมือง ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี | ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา ขอเชิญร่วมงาน KASET AYUTTHAYA HUNTRA RUN | ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
จำนวนนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2565 | ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต | ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.อำนาจ สุขแจ่ม พบปะพูดคุยกับนักศึกษาหอพัก เพื่อรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาหอพัก | ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
การประชุมเตรียมความพร้อมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 | ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 5 | ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
บรรยากาศการแข่งขันกอล์ฟการกุศล RUS Golf Charity 2022 | ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
Video บรรยากาศการแข่งขันกอล์ฟการกุศล RUS Golf Charity 2022 | ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
90 ปี เกษตรอยุธยา คาวบอยไนท์ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ | ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ | ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
สมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล | ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
กำหนดการตรวจสุขภาพ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 | ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
สิทธิบัตรทองสำหรับนักศึกษา | ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ และ สมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา ปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสาวรีย์องค์พระพิรุณ ขออภัยในความไม่สะดวก | ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
มุฑิตาจิต ออนไลน์ | ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ขอรับการสนับสนุนโครงการประกวดอาร์มติดแขนเสื้อ อพม.เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 | ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
บริการการปรึกษาทางจิตวิทยา สำหรับนักศึกษาและบุคลากร | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
กำหนดจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 4 ศูนย์พื้นที่ | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
เครือข่ายราชมงคลสุวรรณภูมิ สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมงานดนตรี "ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ" | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
หนังสือปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
1 | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
2 | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
3 | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
1 | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
2 | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
3 | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
วอลเลย์บอล | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
บาสเกตบอล | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ฟุตบอล | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลไถ่ชีวิตโค กระบือ | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ | ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬา "ศรีวิชัยเกมส์" ครั้งที่ 37 | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
"รับสมัครผู้นำเชียร์ มทร.สุวรรณภูมิ" เพื่อเป็นตัวเเทนนักศึกษาเข้าร่วมเเข่งขันผู้นำเชียร์ ในการเเข่งขันกีฬา "ศรีวิชัยเกมส์" | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
"รับสมัครนักแสดง มทร.สุวรรณภูมิ" เพื่อเข้าร่วมแสดงศิลปและวัฒนธรรม ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๑ "ยลแสง-ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข" | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 12" | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วม โครงการเสวนาบูรพกษัตรา "สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" กู้ชาติกู้แผ่นดิน | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ เสวนาบูรพกษัตรา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการเสวนาบูรพกษัตรา "สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" กู้ชาติกู้แผ่นดิน | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมขบวนแห่พิธีเปิดยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ขอความร่วมมือผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกคน กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ร่วมเป็นกำลังใจให้แก่ทัพนักกีฬา จาก มทร.สุวรรณภูมิ ในการเข้าร่วมการแข่งขัน "ศรีวิชัยเกมส์" | ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล | ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
พฤศจิกายน 2565 | ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ธันวาคม 2565 | ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
แบดมินตัน | ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
เทเบิลเทนนิส | ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ฟุตซอล | ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
เซปักตะกร้อ | ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ตะกร้อลอดห่วง | ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
วอลเลย์บอลชายหาด | ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
เปตอง | ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
วิ่ง | ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
Example001 | ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
Example002 | ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
Example003 | ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
Example004 | ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
Example005 | ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
Example006 | ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ร่วมส่งกำลังใจให้กับตัวแทนนักศึกษา ในการประกวด RMUT STAR 2023 | ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ร่วมส่งกำลังใจให้กับตัวแทนนักศึกษา ในการประกวด ผู้นำเชียร์ ในการแข่งขันกีฬาศรีวิชัยเกมส์ | ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ร่วมส่งกำลังใจให้กับตัวแทนนักศึกษา ในการประกวด RMUT STAR 2023 | ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
กองพัฒนานักศึกษา ได้รับโล่จาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินนโยบาย "สำนักงานสีเขียว (Green Office)" ในระดับ "ดี" | ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
กองพัฒนานักศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น" รางวัล RUS ALUMNI AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 ทุกท่าน | ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
“อะเมซิ่งกลองยาว ลุ่มเจ้าพระยา” วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 (ภาคบ่าย) ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมถวายภัตตาหารพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร | ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
เข้าร่วมการประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส ครั้งที่ 13 | ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรม โครงการ ASEAN Digital Literacy Programme (ADLP) | ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการเต้นหรือมีความสนใจและใจรักในด้านการเต้น เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ๙ ราชมงคล | ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการร้องเพลงลูกทุ่ง เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ๙ ราชมงคล | ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ความรู้ด้านการเงิน การลงทุน โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
แนวปฏิบัติการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการสำหรับศิษย์เก่า | ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ขายโป๊งเหน่งปลดหนี้ อุทาหรณ์ช่วยคนอื่นจนตัวเองลำบาก ก่อเกิดขนมโป๊งเหน่งแป้งนุ่มแนวใหม่ | ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
หลักในการทำงาน “เหนื่อยก็พัก หนักก็วาง ว่างก็สบาย ตายก็หมดเวรเเละกรรม" | ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ "ใฝ่ คิด สื่อ มือ จิต" | ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
หลักการทำงาน 5 ต. เต็มที่ เต็มใจ เต็มเวลา ติดตามตรวจสอบ ตอบสังคมได้ | ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
“CHANGE = เปลี่ยน” พร้อมเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่า | ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ที่ระลึก ท่านอธิการบดี (ไพศาล บุรินทร์วัฒนา) | ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
Website ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
Facebook ศิษย์เก่าคอมพิวเตอร์ นนทบุรี | ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
Facebook ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
Facebook ศิษย์เก่าก่อสร้าง นนทบุรี | ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
Facebook สมาคมศิษย์เก่าเกษตรกลวิธาน หันตรา | ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
Facebook สมาคมศิษย์เก่า มทร.สุวรรณภูมิ นนทบุรี | ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประเมินคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 | ครั้ง เมื่อ 18 ชั่วโมงที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 27 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 5374 ครั้ง
  • ปีนี้ : 12721 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 62230 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ