เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผลการค้นหาข้อมูล : rus
ติดต่อเรา | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประวัติความเป็นมา | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เกี่ยวกับเรา | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ปฏิญญาคุณธรรม | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การแบ่งงานภายใน | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงสร้างผู้บริหาร | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
งานกิจกรรมนักศึกษา | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
งานสวัสดิการนักศึกษา | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
งานหอพักนักศึกษา | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงาน | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แผนที่อาคารกองพัฒนานักศึกษา | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
งดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2564 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันพระราชทานนาม "ราชมงคล" | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สถานที่ให้บริการด้านกิจการนักศึกษา 4 ศูนย์พื้นที่ | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สมัครขอรับทุนการศึกษาให้เปล่า | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
นักศึกษาวิชาทหาร | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ผ่อนผันทหาร | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การบริการและการดูแลนักศึกษาพิการ | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การบริการพยาบาล | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บริการให้คำปรึกษา | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บริการตรวจสุขภาพใจ | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บริการห้องสมุดอาชีพ | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หอพักนักศึกษา | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บริการสนามกีฬา | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หมวดการพัฒนานักศึกษา | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม (อาคาร 14,27,28) | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
องค์การนักศึกษาและชมรม | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
วินัยนักศึกษา | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การประชุมวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา ติดตาม ปรับปรุงการปฏิบัติงาน กองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 8/2564 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ดาวน์โหลด 1 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ขององค์การนักศึกษาและชมรม | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับวินัยนักศึกษา | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เยาวชนอุดมศึกษาขับเคลื่อนสุขภาวะ รุ่นที่ 5 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กองทุน กยศ. หันตรา | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ทุนการศึกษา ช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าร้บราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2564 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การสมัครขอรับการช่วยเหลือ “โครงการช่วยเหลือนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การสมัครขอรับการช่วยเหลือประสบภัยน้ำท่วม โครงการช่วยเหลือนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การประชุมวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา ติดตาม ปรับปรุงการปฏิบัติงาน งานสวัสดิการนักศึกษา และหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี 2564 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กองพัฒนานักศึกษาและองค์การนักศึกษาบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือน้ำท่วม | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การประชุมพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประมวลภาพกิจกรรมประกวดนางนพมาศสุวรรณภูมิ ออนไลน์ 2564 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมส์และการแข่งขัน Esports | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ขอเชิญนักศึกษาประกวดภาพยนตร์สั้น ภายใต้แนวคิด “ลูกสุวรรณภูมิ รู้รักษ์วินัย” | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเสวนาบูรพกษัตรา “เจ้าสามพระยา” ผู้ทรงสถาปนามรดกล้ำค่าแห่งแผ่นดิน | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 Online | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ขอรณรงค์ให้นักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการเสวนาบูรพกษัตรา “เจ้าสามพระยา” ผู้ทรงสถาปนามรดกล้ำค่าแห่งแผ่นดิน | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การเดินขบวนยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 และประจำปีการศึกษา 2563 โปรดตอบแบบสำรวจการฉีดวัคซีน COVID-19 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ศึกษาดูงานการจัดการด้านกิจกรรมนักศึกษา และการดำเนินงานที่เกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการจิตอาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กิจกรรมครั้งที่ ๒ "กิจกรรมจิตอาสาเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ" | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิด “ลูกสุวรรณภูมิ รู้รักษ์วินัย” ชื่อทีม "Phlang Faed" | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิด “ลูกสุวรรณภูมิ รู้รักษ์วินัย” ชื่อทีม "Triple" | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิด “ลูกสุวรรณภูมิ รู้รักษ์วินัย” ชื่อทีม "Sumjuad101" | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
นางสาวบุญญาพร บุญชุ่ม (ออย) ผู้เข้าประกวดนางนพมาศสุวรรณภูมิ ออนไลน์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
นางสาวรสริน นิลสุขุม (ไอซ์) ผู้เข้าประกวดนางนพมาศสุวรรณภูมิ ออนไลน์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
นางสาวชนากานต์ ผะอบแก้ว (มิ้นท์)ผู้เข้าประกวดนางนพมาศสุวรรณภูมิ ออนไลน์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกาศผลการประกวดภาพยนตร์สั้น ภายใต้แนวคิด “ลูกสุวรรณภูมิ รู้รักษ์วินัย” | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การประชุมพิจารณาตัดสินการประกวดภาพยนต์สั้น ภายใต้แนวความคิด "ลูกสุวรรณภูมิ รู้รักษ์วินัย" | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของ โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิอาสาพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2564 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกาศ เรื่อง "รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับช่วยเหลือ ที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผู้ประสบภัยน้ำท่วม" | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างแกนนำนักศึกษา "นวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล" | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำนักศึกษา "นวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล" | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิอาสาพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2564 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สรุปแนวปฏิบัติเข้าฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หากไม่ประสงค์เข้ารับปริญญา จะติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรได้อย่างไร? | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 14 วัยรุ่นมืออาชีพ | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมหารือสร้างพื้นที่ต้นแบบ Universal Design “เข้าถึง เท่าเทียม เท่าทันและยั่งยืน” | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กำหนดการ และ เกณฑ์การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และ การเต้นหางเครื่อง | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กีฬากระชับมิตรชาว มทร.สุวรรณภูมิ พบ ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
วันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ. 2565 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ขอเชิญร่วมอบรมโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) ประจำปี 2565 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กำหนดการกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคการศึกษา 1/2565 และ 2/2565 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา ประจำปี 2565 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
หอพักนักศึกษา | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ทหารและ รด. | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกิจการนักศึกษา 9 มทร. ครั้งที่ 5 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ที่ปรึกษากองพัฒนานักศึกษา | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) กองพัฒนานักศึกษา | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2565 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สุวรรณภูมิเกมส์ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มกราคม 2565 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กุมภาพันธ์ 2565 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มีนาคม 2565 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เมษายน 2565 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พฤษภาคม 2565 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มิถุนายน 2565 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กรกฎาคม 2565 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สิงหาคม 2565 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กันยายน 2565 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตุลาคม 2565 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นวัตกรจิตอาสา | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศิษย์เก่า | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการสำหรับนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2565 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นวัตกรจิตอาสา EP.1 พิธีเปิดโครงการนวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นวัตกรจิตอาสา EP.2 สร้างแกนนำนวัตกรจิตอาสา | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขั้นตอนการกู้ยืมฯ ผู้กู้ยืมรายใหม่/ผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2565 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ก้าวท้าใจ ไปกับ RUS" *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!! *เปิดรับสมัครและเริ่มวิ่งสะสมระยะ ระหว่างวันที่ 9 - 20 มิถุนายน 2565 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แกนนำนักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมอบรมผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรม "ก้าวท้าใจ ไปกับ RUS" | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างเครือข่าย “นวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล” | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ก้าวท้าใจ ไปกับ RUS" | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นวัตกรจิตอาสา EP3 นวัตกรจิตอาสาตามศาสตร์พระราชา | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีปิดและมอบรางวัลกิจกรรม “ก้าวท้าใจ ไปกับ RUS” | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บรรยากาศพิธีปิดและมอบรางวัลกิจกรรม “ก้าวท้าใจ ไปกับ RUS” | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นวัตกรจิตอาสา EP4 ตอนเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยระบบ IOT | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
RUS Talk : นวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เเสดงความยินดีกับผู้ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีและเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นโยบายสิ่งแวดล้อม โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 แนะนำขั้นตอนการปฐมนิเทศออนไลน์ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า เข้าร่วมโครงการถวายเทียนพรรษา และถวายภัตตาหารเพล ประจำปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รายการ RUS Channel (เทปที่ 6 เชื่อมสัมพันธ์น้องพี่ Happy University) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องใน "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการถวายเทียนพรรษา และถวายภัตตาหารเพล ประจำปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการถวายเทียนพรรษา และถวายภัตตาหารเพล ประจำปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บัณฑิตเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศิษย์เก่าดีเด่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศิษย์เก่า คณะศิลปศาสตร์ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Link 4 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Link 3 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Link 2 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างเครือข่ายเยาวชนร่วมใจพัฒนาประเทศชาติ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมอบรมวิทยากรพลเมืองคุณภาพเพื่อรวมพลังสร้างสังคม | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมรับทุนการศึกษา | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
งดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2565 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอความร่วมมือ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกคน กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการส่งเอกสารต่ออายุชมรมและจัดตั้งชมรมกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมเตรียมการกิจกรรมโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ รับประกาศเกียรติคุณ "บุคคลผู้อุทิศตนและบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา" | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบายการวางแผนการดำเนินงานและการทบทวนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Youtube | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พยาบาล | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกันอุบัติเหตุ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แบบฟอร์มชมรม | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอใช้สถานที่ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าว | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กองพัฒนานักศึกษา มุ่งมั่นสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมหารือพัฒนางานสมาคมศิษย์เก่าฯ มทร.สุวรรรณภูมิ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การติดตามความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมแคมป์เยาวชนนานาชาติ 2022 IYF World Camp | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันคล้ายวันได้รับพระราชทานนาม “ราชมงคล” | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงสร้างองค์กร | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการจัดโครงการวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประวัติวันพระราชทานนาม "ราชมงคล" | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการจัดโครงการวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส เข้าเยี่ยมชมเสริมสร้างกำลังใจการดำเนินงานพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กยศ. เผยรายชื่อสถานศึกษาชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอเชิญร่วมแข่งกอล์ฟการกุศล RUS GOLF CHARITY 2022 วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ สนามกอล์ฟธูปเตมีย์ ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดระยะเวลาการรับเอกสารขอผ่อนผันทหารฯ (ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดประสบการณ์ผ่านภาพถ่าย MBK FILM CAMERA CLUB | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กอช. ชวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. ฝึกทักษะบริหารจัดการเงินตั้งแต่วัยเรียนกับ กอช. | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ระบบมุฑิตาจิต ออนไลน์ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เข้าร่วมกิจกรรมฉลองกฐิน และทอดกฐินสามัคคี ณ วัดท้ายเมือง ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา ขอเชิญร่วมงาน KASET AYUTTHAYA HUNTRA RUN | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จำนวนนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2565 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.อำนาจ สุขแจ่ม พบปะพูดคุยกับนักศึกษาหอพัก เพื่อรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาหอพัก | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมเตรียมความพร้อมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 5 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บรรยากาศการแข่งขันกอล์ฟการกุศล RUS Golf Charity 2022 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Video บรรยากาศการแข่งขันกอล์ฟการกุศล RUS Golf Charity 2022 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
90 ปี เกษตรอยุธยา คาวบอยไนท์ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการตรวจสุขภาพ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สิทธิบัตรทองสำหรับนักศึกษา | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ และ สมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา ปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสาวรีย์องค์พระพิรุณ ขออภัยในความไม่สะดวก | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มุฑิตาจิต ออนไลน์ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอรับการสนับสนุนโครงการประกวดอาร์มติดแขนเสื้อ อพม.เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บริการการปรึกษาทางจิตวิทยา สำหรับนักศึกษาและบุคลากร | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 4 ศูนย์พื้นที่ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เครือข่ายราชมงคลสุวรรณภูมิ สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมงานดนตรี "ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ" | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หนังสือปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
1 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
2 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
3 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
1 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
2 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
3 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วอลเลย์บอล | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บาสเกตบอล | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ฟุตบอล | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลไถ่ชีวิตโค กระบือ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬา "ศรีวิชัยเกมส์" ครั้งที่ 37 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
"รับสมัครผู้นำเชียร์ มทร.สุวรรณภูมิ" เพื่อเป็นตัวเเทนนักศึกษาเข้าร่วมเเข่งขันผู้นำเชียร์ ในการเเข่งขันกีฬา "ศรีวิชัยเกมส์" | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
"รับสมัครนักแสดง มทร.สุวรรณภูมิ" เพื่อเข้าร่วมแสดงศิลปและวัฒนธรรม ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๑ "ยลแสง-ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข" | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 12" | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วม โครงการเสวนาบูรพกษัตรา "สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" กู้ชาติกู้แผ่นดิน | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ เสวนาบูรพกษัตรา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการเสวนาบูรพกษัตรา "สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" กู้ชาติกู้แผ่นดิน | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมขบวนแห่พิธีเปิดยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอความร่วมมือผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกคน กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมเป็นกำลังใจให้แก่ทัพนักกีฬา จาก มทร.สุวรรณภูมิ ในการเข้าร่วมการแข่งขัน "ศรีวิชัยเกมส์" | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พฤศจิกายน 2565 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ธันวาคม 2565 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แบดมินตัน | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เทเบิลเทนนิส | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ฟุตซอล | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เซปักตะกร้อ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตะกร้อลอดห่วง | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วอลเลย์บอลชายหาด | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เปตอง | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กรีฑา | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ใบสมัครนักกีฬา | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Example002 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Example003 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการ (ภาพรวม) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการพิธีเปิด | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการพิธีปิด | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมส่งกำลังใจให้กับตัวแทนนักศึกษา ในการประกวด RMUT STAR 2023 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมส่งกำลังใจให้กับตัวแทนนักศึกษา ในการประกวด ผู้นำเชียร์ ในการแข่งขันกีฬาศรีวิชัยเกมส์ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมส่งกำลังใจให้กับตัวแทนนักศึกษา ในการประกวด RMUT STAR 2023 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กองพัฒนานักศึกษา ได้รับโล่จาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินนโยบาย "สำนักงานสีเขียว (Green Office)" ในระดับ "ดี" | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กองพัฒนานักศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น" รางวัล RUS ALUMNI AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 ทุกท่าน | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
“อะเมซิ่งกลองยาว ลุ่มเจ้าพระยา” วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 (ภาคบ่าย) ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมถวายภัตตาหารพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เข้าร่วมการประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส ครั้งที่ 13 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรม โครงการ ASEAN Digital Literacy Programme (ADLP) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการเต้นหรือมีความสนใจและใจรักในด้านการเต้น เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ๙ ราชมงคล | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการร้องเพลงลูกทุ่ง เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ๙ ราชมงคล | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ความรู้ด้านการเงิน การลงทุน โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนวปฏิบัติการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการสำหรับศิษย์เก่า | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขายโป๊งเหน่งปลดหนี้ อุทาหรณ์ช่วยคนอื่นจนตัวเองลำบาก ก่อเกิดขนมโป๊งเหน่งแป้งนุ่มแนวใหม่ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หลักในการทำงาน “เหนื่อยก็พัก หนักก็วาง ว่างก็สบาย ตายก็หมดเวรเเละกรรม" | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ "ใฝ่ คิด สื่อ มือ จิต" | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หลักการทำงาน 5 ต. เต็มที่ เต็มใจ เต็มเวลา ติดตามตรวจสอบ ตอบสังคมได้ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
“CHANGE = เปลี่ยน” พร้อมเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่า | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ที่ระลึก ท่านอธิการบดี (ไพศาล บุรินทร์วัฒนา) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Website ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Facebook ศิษย์เก่าคอมพิวเตอร์ นนทบุรี | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Facebook ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Facebook ศิษย์เก่าก่อสร้าง นนทบุรี | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Facebook สมาคมศิษย์เก่าเกษตรกลวิธาน หันตรา | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Facebook สมาคมศิษย์เก่า มทร.สุวรรณภูมิ นนทบุรี | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประเมินคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมแข่งขันและชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี RUS Walk & Run | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมนำนักศึกษาพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬา | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคการศึกษา 1/2566 และ 2/2566 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันจักรี | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก ครบ 699 ปี | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างการรับรู้ “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.” | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มกราคม 2566 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กุมภาพันธ์ 2566 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มีนาคม 2566 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมส่งกำลังให้กับตัวแทนนักศึกษา ในการแข่งขันการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งประเภทเดี่ยวชายและหญิง ในงาน ๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๑๓ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การนำเสนอ แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ (Show and Share) กิจกรรมนักศึกษา 5 ด้าน | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การนำเสนอ แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ (Show and Share) กิจกรรมนักศึกษา 5 ด้าน | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีและชื่นชม กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 “การนำเสนอ แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ (Show and Share) กิจกรรมนักศึกษา 5 ด้าน” | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอเชิญ ๙ ราชมงคล ส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวดผลงานการนำนวัตกรรมสู่ชุมชน | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แต่งกายถูกระเบียบ เป็นเกียรติต่อตนเองและมหาวิทยาลัย | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจเช็ค "สุขภาพใจ" ด้วย MENTAL HEALTH CHECK | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ชั้นปีที่ 2 - 5 | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีและเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2566 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
5 มิถุนายน วันสิ่งเเวดล้อมโลก World Environment Day | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนุดี แก้วสระแสน ที่ได้รับตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนภัสสร ยิ้มละม้าย ที่ได้รับตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566 | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ นายชนะชล บุญยัง ที่ได้รับตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปาริชาติ พึ่งอู ที่ได้รับตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2566 | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ นายณภาส เบญจพงวิมล ที่ได้รับตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเจนจิรา รุ่งจำรัส ที่ได้รับตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ ศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
“แผนเต็มหัว ไม่รู้จะทำอะไรก่อน” ลองหยิบกระดาษซักแผ่น และเขียนตารางจัดลำดับความสำคัญแบบ "EisenHower Matrix" กันดูสิ!! | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
นำนักศึกษาวิชาทหารรายงานตัว ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการเข้าระบบปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ช่องทางใหม่ในการติดตามกิจกรรมและความสนุกสนานของพวกเรา องค์การนักศึกษา ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมอยุธยาเมืองสะอาด | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาองค์การนักศึกษาเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำ | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวปาริชาติ พึ่งอู่ ที่ได้รับตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษา | ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
กำหนดการและสถานที่รับอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ใช้บริการยืมและอ่านหนังสือใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ข้อบังคับ มทรส. พ.ศ.2566 | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
RUS Talk : นโยบายนายกองค์การนักศึกษาป้ายเเดง ประจำปี 2566 | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญเข้าร่วม พิธีไหว้ครู ประจำปี 2566 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดบ้านรับน้องใหม่ปฐมนิเทศนักศึกษา 2566 | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
นโยบายป้ายแดง นายกองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 มทร.สุวรรณภูมิ | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
Social Media องค์การนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ห้องละหมาด กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมโครงการการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
เเนะนำตัว นายกองค์การนักศึกษา อุปนายกองค์นักศึกษา 4 ศูนย์พื้นที่ เเละ นายกสโมสรนักศึกษาคณะ 6 คณะ | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
บริการข้อมูลแก่ศิษย์เก่า | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เข้ารับบริการตัดผม (สุภาพบุรุษ) ฟรี‼️ | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
กำหนดการจ่ายค่าหอพักเทอม 1/66 | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรและปล่อยพันธุ์ปลา | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
องค์การนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ จัดประชุมการเตรียมความพร้อม พิธีไหว้ครู ประจำปี 2566 | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
เตือนภัย!!! ระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
กลุ่มรถประจำทาง "ช่างแสง" สำหรับช่องทางการติดต่อการเดินทาง ทางรถประจำทาง | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
บทลงโทษทางวินัยนักศึกษาการจัดกิจกรรม ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรม | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นต้นแบบนวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับภาคเอกชนให้บริการตัดผมฟรี | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Seed Project ปี 3 | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
การแข่งขันอีสปอร์ต เกม Arena of Valor (ROV) ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ให้บริการสถานที่ เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าและบริการสำหรับคนพิการในพื้นที่จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ตลาดราชมงคล | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ “น้อมจิตวันทา บูชาครู” | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ปีการศึกษา 2566 | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
บวชเถิด ประเสริฐนัก! บวชฟรี บวชฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ขอเเสดงความยินดีกับ นายพงศธร พิมพ์ธารา ที่ได้รับรางวัล เพชรศิลปศาสตร์ สาขาศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566 | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ขอเรียนเชิญ นักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ชีวิตและความรักสไตล์พี่อ้อย พี่ฉอด | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เเละศิษย์เก่า เข้าร่วมโครงการ ถวายเทียนพรรษาเเละถวายภัตตาหารเพล | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ขอเรียนเชิญ บุคลาการ เเละนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรในโครงการ พุธพบพระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และตัวแทนนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ภาพบรรยากาศ พิธีตักบาตร กิจกรรมพุธพบพระ | ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
RUS Talk : "ตัวตึง" RUS 2023 วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 ตั้งเเต่เวลา 12.00 เป็นต้นไป | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
เปิดรับสมัครนักศึกษา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เข้าร่วมประกวด RUS AMBASSADOR 2023 | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
กำหนดการส่งเอกสารต่ออายุชมรม จัดตั้งชมรมกิจกรรมนักศึกษา | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ปฏิทินการจัดกิจกรรมชมรม ประจำปีการศึกษา 2566 | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
RUS Talk : "ตัวตึง" RUS 2023 | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สืบสานงานบุญทรงคุณค่าประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ RUS สร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
กำหนดการโครงการ RUS สร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ขอเรียนเชิญ บุคลากร เเละนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้งแด่พระสงฆ์ | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
เตรียมพบกับมหกรรมกีฬาของนักศึกษา ชาว มทร.สุวรรณภูมิ "สุวรรณภูมิเกมส์" ครั้งที่ 16 | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญร่วมแข่งกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 2 RUS Golf Charity 2023 | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
เรียนคอร์สออนไลน์ฟรีกับ CHULA MOOC (ม.จุฬาลงกรณ์ฯ) | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
เรียนคอร์สออนไลน์ฟรีกับ MUx (ม.มหิดล) | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
เรียนคอร์สออนไลน์ฟรีกับ Thai MOOC | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
เรียนคอร์สออนไลน์ฟรีกับ DIP (กรมทรัพย์สินทางปัญญา) | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
เมษายน 2566 | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
พฤษภาคม 2566 | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
มิถุนายน 2566 | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ขอขอบพระคุณ สปอนเซอร์และพาร์ทเนอร์ ที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมประกวด RUS AMBASSADOR HUNTRA CITY 2023 | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มทร.สุวรรณภูมิ | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
สื่อสุขภาวะ เพราะ "ความรักตัวเอง" ไม่ใช่ "ความเห็นแก่ตัว" | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประกาศ กำหนดการรับชุดกิจกรรม สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
มีบุญมาฝากครับ โครงการจิตอาสาพัฒนาบ้าน (มทรส.) | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดในกิจกรรม “ปั้น ปลูก คิด (ส์)" | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
โครงการเปิดโลกกิจกรรม RUS Happiness Day (การประกวดเฟรชชี่) | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ขอเเสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งในการประกวด RUS AMBASSADOR 2023 HUNTRA CITY | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ขอเรียนเชิญ บุคลากร เเละนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้งแด่พระสงฆ์ โครงการพุธพบพระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
พุธพบพระ คณะศิลปะศาสตร์ | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิชวนเธอมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
องค์การนักศึกษา ร่วมพัฒนาต้นแบบนวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
องค์การนักศึกษา ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมโครงการเปิดโลกทัศน์วัฒนธรรมริมสายน้ำ | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมอยุธยาเมืองสะอาด | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
RUS AMBASSADOR 2023 HUNTRA CITY | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
องค์การนักศึกษา ร่วมพัฒนาชมรมและจิตอาสาพัฒนาบ้าน | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
นักศึกษากับการประกันคุณภาพ | ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
โครงการพุธพบพระ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
RUS Talk : RUS AMBASSADOR 2023 HUNTRA CITY | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
RUS AMBASSADOR 2023 HUNTRA CITY | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
กรกฎาคม 2566 | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
สิงหาคม 2566 | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้บริหารระดับสูง | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญชวนเข้าร่วมตอบแบบสอบถามระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
กันยายน 2566 | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันคล้ายวันได้รับพระราชทานนาม “ราชมงคล” | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
จำนวนนักกีฬา | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
กติกาการแข่งขันขบวนพาเหรด | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ขอเรียนเชิญ บุคลากร เเละนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้งแด่พระสงฆ์ โครงการพุธพบพระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมโครงการวันพระราชทานนาม "ราชมงคล" | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมจิตวิทยาการสื่อสารในองค์กร | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำนักศึกษา 9 ราชมงคลสู่สากล ครั้งที่ 3 | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ถวายราชสดุดีและถวายสัตย์ปฏิญาณ วันพระราชทานนาม “ราชมงคล” | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
สูจิบัตร | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
สูจิบัตร (E-Book) เร็วๆ นี้... | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
กติกาการแข่งขันกองเชียร์ | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
กติกาการแข่งขันผู้นำเชียร์ | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
กำหนดการแข่งขันกีฬาทั้งหมด | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
"สุวรรณภูมิเกมส์" ครั้งที่ 16 สามารถเข้าดูตารางการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา กำหนดการ และรายละเอียดอื่นๆ ได้ทางเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน กีฬาภายใน "สุวรรณภูมิเกมส์" ครั้งที่ 16 | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
งดใช้สนามกีฬาทุกประเภทภายในศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 66 | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค เฉพาะวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เเละวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 | ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
เปิดการแข่งขันสานสัมพันธ์ “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ 16 | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ 16 | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศเลื่อนกิจกรรมการ พุธพบพระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จากวันพุธที่ ๒๗ กันยายน เป็น วันพุธที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
พิธีเปิดกีฬาสุวรรณภูมิเกมส์ ครั้งที่ 16 | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากร เเละนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรโครงการพุธพบพระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
เปิดรับสมัครแล้ว งานวิ่งเพื่อสุขภาพ เกษตรอยุธยา หันตรา รัน ครั้งที่ 2 | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
เตรียมพบกับความยิ่งใหญ่อลังการ !! การประกวด Freshy Star 2023 ณ ศูนย์สุพรรณบุรี | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา โครงการพุธพบพระ | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
กำหนดระยะเวลาการรับเอกสารขอผ่อนผันทหารฯ (ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา) | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขัน เกษตรอยุธยา หันตรารัน #2 | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญชวนนักศึกษาที่เต็มใจ เข้าร่วมประกวดกิจกรรมรณรงค์เพื่อรับบริจาคโลหิต ชิงถ้วยพระราชทานสันโตสะอาชาไนย | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
องค์การนักศึกษาและกองประกวด RUS AMBASSADOR ขอเเสดงความยินดีกับ คุณอรวรา มงคลแก้ว ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น MISS CONGENIALITY RUS AMBASSADOR 2023 | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์การผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ สามารถส่งเอกสารได้ถึง 30 พฤศจิกายน 2566 | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขอเรียนเชิญ บุคลากร เเละนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูปใน โครงการ พุธพบพระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ เกษตรอยุธยา หันตรา ครั้งที่ 2 | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขอเรียนเชิญ บุคลากร เเละนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป ในโครงการ พุธพบพระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
กำหนดการพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 | ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า | ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
บัณฑิตเเละมหาบัณฑิต มทร.สุวรรณภูมิ ที่จะเข้ารับการฝึกซ้อมและพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 | ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประชุมหารือด้านกีฬาเสริมสร้างศักยภาพให้กับนักศึกษาไทย | ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ประจำปีการศึกษา 2566 | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ประจำปีการศึกษา 2566 | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ศูนย์นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ศูนย์สุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
พวกเราจะลงฟาดแข้งในรายการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ คว้าชัยผ่านเข้ารอบคัดเลือกตัวแทนภาคกลางสู้ศึก นนทรีเกมส์ | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
จิตอาสาราชมงคลสุวรรณภูมิ | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมโครงการวันเต็มใจปลูกฝั่งจิตสาธารณะให้สังคม | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีพุทธาภิเษก | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ นำนักศึกษาฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อมะเร็งปากมดลูก(HPV) | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา “ธัญบุรีเกมส์” | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานแถลงข่าวกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนนทรีเกมส์ 2567 | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาจากประเทศมาเลเซีย | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ นำศูนย์บริการทางการแพทย์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกฟรี | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมจัดงานกีฬาบุคลากรสร้างความสุข Happiness University | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ภาพบรรยากาศพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ประจำปี 2567 | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ภาพบรรยกาศ โครงการต้นเเบบนวัตกรจิตอาสา | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาธัญบุรีเกมส์ ครั้งที่ 38 | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
บรรยากาศการสัมภาษณ์นักศึกษาทุนการศึกษา “ทุนพี่ส่งน้องเรียนจบ” | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประมวลผลภาพคืนงานเลี้ยงผู้นำนักศึกษากีฬา 9 มทร | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ หนุนพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมความเท่าเทียม | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมนวัตกรจิตอาสา Tourism for All | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมอยุธยาเมืองสะอาด | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมจัดงาน 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 14 | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมหารือจัดโครงการการพัฒนาต้นแบบระบบนิเวศคุณธรรมของประเทศไทย | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษา | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญร่วมแข่งกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 2 RUS Golf Charity 2023 | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญชวนนักศึกษา ร่วมตอบแบบสำรวจ "HAPPINOMETER เครื่องมือวัดความสุขด้วยตัวเอง" | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
เปิดรับสมัครทุนพี่ส่งน้องเรียนจบ รับสมัครนักศึกษา ระดับชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
พี่อ้อยพี่ฉอด จะไปหาน้องๆ ถึงรั้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
พบกับการแสดงแสง-เสียง อันยิ่งใหญ่ตระการตา ในงาน ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก 2566 | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
การตรวจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA testing เพศหญิงมีอายุตั้งแต่ 15-59 ปี ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขัน "เกษตรอยุธยา หันตรา รัน ครั้งที่ 2" | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ร่วมชมการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11 พบกับผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป MIZZ NOODLE | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรและกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ 2567 | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
นาฏลีลาอโยธยาศรีรามเทพนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
9 ราชมงคลร่วมร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 14 เปิดรับสมัคร!! นักร้อง (ชาย/หญิง) หางเครื่อง (ไม่จำกัด/เพศ/อายุ/ชั้นปี) | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศ!!! รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา "ทุนพี่ส่งน้องเรียนจบ" | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญผู้รับบริการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญพี่น้องชาว ๙ ราชมงคล และประชาชนทั่วไป เตรียมพบกับงาน ๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๑๔ | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
พิธีส่งมอบคฑาวัฒนธรรมแก่เจ้าภาพกิจกรรม ๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๑๔ | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ผู้นำเชียร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กีฬา 9 มทร. ครั้งที่ 38 "ธัญบุรีเกมส์" | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "นวัตกรจิตอาสา ดูแลนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ" | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศการเสนอราคาผู้ให้บริการประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
กองทุน กยศ. 4 ศูนย์พื้นที่ | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
5 วิธี ดูแลตัวเองให้มีสุขภาพจิตที่ดี | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
7 วิธีรับมือความเครียดสำหรับวัยเรียน | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
6 วิธีง่ายๆ ลดความเครียดด้วยตัวเอง | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
สัญญาณของความเครียด | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
บริการให้การปรึกษาทางจิตวิทยา | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
กระบวนการให้การปรึกษา 5 ขั้นตอน | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
เทคนิคจัดลำดับความสำคัญ | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
8 วิธีจัดการความขัดแย้งครอบครัว | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
7 วิธีเรียนให้ได้เกรดดี | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
5 ข้อแนะนำข้ามผ่านอาการอกหัก | ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
(บทความ) ตารางจัดลำดับความสำคัญแบบ "EisenHower Matrix" | ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
(บทความ) ทำความเข้าใจความสุขด้วย “สารเคมีในสมอง” | ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ เข้าร่วมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2567 | ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมส่งเสริมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองต้นแบบการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล "All For Tourism - Tourism For All" | ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับโล่ประกาศเกียรติคุณเเก่สถานศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ กยศ. ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ | ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดงาน 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 14 | ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาเครือข่ายนักศึกษา 9 ราชมงคล สู่การเป็น “นวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล” ร่วมใจพัฒนาชุมชน สังคม อย่างยั่งยืน | ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567 | ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย | ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ | ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ | ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและแถลงข่าวโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ | ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอฝากกดไลค์กดแชร์เพจใหม่ "องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ" | ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร | ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ จับมือ มทร.อีสาน โดยสถาบันชุณหะวัณฯ ร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนกลุ่มเปราะบางอย่างเท่าเทียมมทร | ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567 | ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมแสดงความยินดี “ศิษย์เก่าดีเด่น” รางวัล RUS ALUMNI AWARD | ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ภาวะหมดไฟในการทำงาน | ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปรับตัวในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย | ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
6 กิจกรรมบำบัดลดเครียด ซึมเศร้า | ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
บริการให้การปรึกษาทางจิตวิทยา | ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
วิธีเตรียมตัวก่อนสอบ | ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
วิธีลดเครียดง่ายๆ ที่อาจมองข้าม | ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
หลักในการสร้างความมั่นใจ | ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เด็กจบใหม่ควรรู้ เมื่อเข้าสู่วัยทำงาน | ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
8 ข้อไม่ควรทำสำหรับคนเพิ่งเริ่มงาน | ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
10 ทักษะที่ควรมีก่อนเรียนจบ | ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ไม่ให้ครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของอาชญากร | ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
10 วิธีเยียวยาจิตใจจากอาการอกหัก | ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
จิตวิทยากฏแรงดึงดูด | ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
Dead Inside ภาวะหัวใจไร้ความรู้สึก | ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
10 วิธีสู้การเลิกเป็นคนที่แคร์คำพูดคนอื่นมากเกินไป | ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ข้อดี 7 ประการ รับวาเลนไทน์ สไตล์คนโสด | ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
การใช้โซเชียลในการรับมือกับสุขภาพจิต | ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ความเครียดในการทำงานกับภาวะซึมเศร้า | ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
วิธีจัดการความเครียดและความวิตกกังวล | ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
คำพูดที่เหมาะกับการให้กำลังใจคนเป็นโรคซึมเศร้า | ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เลิกมองสิ่งที่บกพร่อง แล้วหันมามองสิ่งดีๆ ที่มีอยู่ในตัวเอง | ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
รู้สึกหลงทาง ไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ | ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ยินดีกับชัยชนะเล็กๆ กุญแจสำคัญ สู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ | ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายกิจการนักศึกษา 9 มทร. ครั้งที่ 7 | ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) เรื่อง การให้บริการแจ้งซ่อมห้องพักออนไลน์ ของนักศึกษาหอพัก | ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
แต่งกายถูกระเบียบ เป็นเกียรติต่อตนเองและมหาวิทยาลัย | ครั้ง เมื่อ 21 ชั่วโมงที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 85 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 15693 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37015 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 162867 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ