เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 12"

มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 12"
อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์อำนาจ สุขแจ่ม ผู้ช่วยอธิการบดี นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางสิริรัตน์ โพสพสุวรรณ หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา และนางสาวชวนพิศ เปรมกมล หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 12” เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้บริหาร และบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ลัทธจิตร มีรักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุม และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “กระทรวง อว.กับการขับเคลื่อนงานพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “แนวคิดเพื่อการพัฒนานักศึกษาท่ามกลางวิกฤตอุดมศึกษา” เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงรายTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 12"ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


182 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 409 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16510 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37832 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163684 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ