เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้บริหารระดับสูง

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้บริหารระดับสูง
เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ที่เข้ารับการอบรม หลักสูตร "WiNS รุ่นที่ 4" ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีรองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร ซึ่งได้เดินทางมาประชุมหารือและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้แก่ การพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การพัฒนางานบริการวิชาการเชิงพื้นที่และกระบวนการในการสร้างนวัตกร จิตอาสา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบหมายบุคลากรเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร WiNS รุ่นที่ 4 ประกอบด้วย อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี ดร.เจษฎา จันทร์ผา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตร (TaskForce)
ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้บริหารระดับสูงข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


126 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 260 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 27,724 ครั้ง
  • ปีนี้ : 52,970 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 178,822 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ