ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลสุวรรณภูมิ l สำหรับผู้ที่ประสงค์จะนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา สามารถติดต่อได้ที่งานกิจกรรม หรือ E-mail : coollyheart@gmail.com

เมนูหลัก
     งานกิจกรรมนักศึกษา
     งานแนะแนวและอาชีพ
     งานหอพักนักศึกษา
     แผนที่มหาวิทยาลัย


บริการศิษย์เก่า

          ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนฯ
ภาคการศึกษา 1-2/2561

นักศึกษากับการประกันคุณภาพ
การศึกษา
ดาวน์โหลดแล้ว 3,157 ครั้ง


คุณสมบัติผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา ปี 2561
ดาวน์โหลดแล้ว 1,112 ครั้ง

ขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลดแล้ว 1,512 ครั้ง

ประกาศการจัดกิจกรรม
ต้อนรับน้องใหมและประชุมเชียร์
ปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลดแล้ว 468 ครั้ง

บทลงโทษทางวินัยนักศึกษา
การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่
และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลดแล้ว 396 ครั้ง


ปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลดแล้ว 689 ครั้ง


 
รวม 6 รายการ

          ภาพกิจกรรม
ประชุมพิจารณาทุน
ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
และกีฬา ครั้งที่ 1/2561

การประชุมการวางแผน
การปฏิบัติงานกองพัฒนานักศึกษา
ครั้งที่ 2/2561

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ปี 2561

รวม 106 รายการ
          แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ
     สำหรับนักศึกษา
รวม 14 รายการ
     สำหรับบุคลากร
รวม 1 รายการ
รวม 8 รายการ


แบบสอบถาม


ขอเชิญ
นักศึกษา/อาจารย์/เจ้าหน้าที่
ร่วมตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ของกองพัฒนานักศึกษา ปี 61

คลิกที่นี่

 

หรือแสกน QR Code นี้แบบฟอร์มชมรม
ระบบกิจกรรม
สมัครงาน


จำนวนครั้งที่เข้าชม


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)

เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

student.rmutsb.ac.th


แชร์เว็บไซต์นี้